top of page

Certifiering

För certifikat enligt FAVAL krävs en godkänd teoretisk validering i samtliga moduler. Därefter görs praktiska prov för att påvisa kunskap. De praktiska proven innehåller flera och olika moduler beroende på yrkesroll. Vid godkända prov erhålls certifikat utfärdat av FAVAL.

certifikat.png

FAVAL följer den nationella standarden för kvalifikationer, SEQF SVERIGES REFERENSRAM FÖR KVALIFIKATIONER Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualifications Framework, till vilken flertalet europeiska länder är anslutna.SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Utfärdare av kvalifikationer vars läranderesultat inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQFBilden är ett förslag på hur SeQF förhåller sig till EQF.

bottom of page